Menjador

serveis

Funcionament del menjador

 • El menjador no acceptarà cap notificació d’assistència o no assistència per paraula o per telèfon.
 • La baixa ocasional, per produir efecte, es notificarà per escrit signada pel pare o mare o si és procedent pels tutors/es. Aquest escrit es disposarà a les bústies de menjador (situades a l’entrada de l’edifici de primària i d’infantil) abans de les 09:15. També podrà fer-se per internet al mail menjadorelcrist@hotmail.com (només per a justificació de faltes i sempre que es faça abans de les 09:15 del dia de la falta i, a més a més, siga contestat amb un “rebut”). Al centre està el model de justificació de faltes. No serà vàlid en cas de no estar degudament complimentat: nom i cognoms, curs i grup, dia o dies, data i signatura. L’alumnat matriculat que no fa ús del servei els divendres també haurà de justificar la falta.
 • L’ alumnat que justifique degudament les faltes d’assistència se’ls tornaran 2€ per dia.
 • Es manté la possibilitat d’utilitzar un menú dieta (sempre que estiga justificat). La sol·licitud del qual l’hauran de fer les famílies per escrit abans de les 09:15 h.
 • Es podrà justificar la falta dels divendres a primers de cada mes.
 • La participació de l’alumnat en les activitats socioesportives programades és obligada.
 • Per a poder fer ús del menjador l’alumnat ha de ser autònoms a l’hora de menjar i no poden negar-se a prendre el menú que els correspon.
 • El reiterat incompliment de les normes suposarà la baixa del menjador.
 • El no pagament d’un mes suposarà la baixa del menjador.
 • Al tercer rebut tornat es donarà de baixa de la domiciliació bancària. A partir d’eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, per a continuar matriculat al menjador es remetrà un rebut amb la despesa, que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.
 • Quan hi haja una eixida l’ alumnat de menjador disposara de pícnic i no es podrá justificar la falta.
 • Es recomana la lectura del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
 • L’horari d’eixida del menjador en juny i setembre és a les 15:00h.
 • Els divendres d’octubre a maig l’hora d’eixida de l’alumnat de menjador serà a les 15:30 h. L’ alumnat d’infantil eixirà per la porta d’infantil.
 • Aquest curs el preu del menú és de 4,25 euros.