L'aula d'audició de llenguatge

Serveis

En aquesta aula, també coneguda com l’aula de Logopèdia, es tracten problemes relacionats amb tota sèrie d’alteracions del llenguatge oral, tant comprensiu com expressiu, en xicotet grup o a nivell individualitzat.

El/la mestre/a d’Audició i Llenguatge és l’especialista encarregat/da de valorar quines són les necessitats educatives de l’ alumnat què té problemes de llenguatge. Per valorar-los utilitza tests de llenguatge, l’observació i entrevistes amb el tutor/a i amb els pares (si escau). Una volta realitzat aquest pas, es realitza la programació anual, que serà aquell seguit de continguts (exercicis) necessaris per superar la problemàtica específica de cada alumne/a.

En l’actualitat, l’aula té una bona dotació de material específic per donar una resposta educativa adequada a les necessitats del nostre alumnat. Cal destacar la presència d’un radiocasset, un equip multimèdia (ordinador i altaveus), a més de la dotació de material de Conselleria, rebuda el curs 2010-2011.

Podeu realitzar qualsevol consulta al mestre/a d’Audició i Llenguatge, els dimarts de 12.15 h a 13 h, encara que és recomanable demanar cita prèvia mitjançant els tutors.