Menjador

serveis

Normes de funcionament del menjador

 1. Per a fer ús diari del servei de menjador, la família de l’alumnat, presentarà la instància del centre sol·licitant el servei en nom de l’alumnat, dins del termini establert. 

 2. La falta d’assistència per a ser degudament justificada, ha de ser notificada abans de les 09:15, del dia en qüestió, al correu electrònic: menjadorelcrist@hotmail.com amb TOTES les dades de l’alumne: nom, cognoms, curs, grup i dia de la falta i a més a més, ha de ser contestat amb un “rebut”. Aquest correu és només per a justificació de la falta. 

 3. En el cas d’una falta degudament justificada, se’ls tornarà la quantia cobrada.

 4. Es manté la possibilitat d’utilitzar un menú de dieta, sempre que estiga justificat. La sol·licitud del  qual s’haurà de fer també per escrit  i per part de les famílies abans  de  les 09:15. 

 5. No es podrà  facilitar a l’alumnat cap tipus de  medicament excepte els casos que estableix la normativa, en aquests últims, per a la seua administració, els/les pares/mares/tutors-es legals hauran de fer una  sol·licitud amb la instància normalitzada facilitada pel centre amb l’informe mèdic corresponent.

 6. La participació de l’alumnat en les activitats educatives programades és obligatòria, segons els termes establers en les seues obligacions.

 7. L’impagament d’un mes suposarà la baixa del menjador. Al primer rebut tornat es donarà de baixa de la domiciliació bancària. A partir d’eixe moment, i sempre que no hi haja  pagaments pendents, per a continuar matriculat al menjador es remetrà  un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.

 8. Quan hi ha una eixida, el dinar per a  l’alumnat de menjador és de pícnic, les famílies de l’alumnat que realitza l’eixida no poden justificar la falta.

 9. Per a poder fer ús del menjador l’alumnat ha tindre autonomia a l’hora de menjar i no pot negar-se a prendre el menú que li correspon. 

 10. El reiterat incompliment de les normes suposarà la baixa del menjador.

 11. L’ equip del menjador aplicarà les mesures sanitàries i de seguretat pertinents, les famílies han de col·laborar en la conscienciació de l’ alumnat per al compliment de les normes.