Tractament

Nosaltres

TRACTAMENT DE LA diversitat

El Pla d’Atenció a la Diversitat és un document bàsic a través del qual el nostre centre arreplega de manera dinàmica, flexible i oberta els programes i mesures que es posen en pràctica per a oferir al nostre alumnat i, en particular, als que presenten necessitat específica de suport, una resposta educativa ajustada a les seues necessitats. L’atenció a la diversitat és un concepte ampli d’acció educativa que intenta donar resposta a les dificultats d’aprenentatge, a les discapacitats sensorials, físiques, psíquiques i socials, als grups de risc, a les minories ètniques, a l’alumnat superdotat, als immigrants, a l’alumnat amb interessos especials i a qualsevol altra necessitat educativa diferenciada i especialitzada. La diversitat és una realitat fàcilment observable, i la seua adequada atenció és un dels pilars bàsics en què es fonamenta el sistema educatiu. 

Cada alumne té una àmplia gamma de necessitats educatives, degudes a la presència de múltiples factors personals i socials (gènere, edat, etapa de desenrotllament maduratiu, motivació, interessos, estils d’aprenentatge, expectatives, procedència socioeconòmica i cultural, origen ètnic, etc.) , que han de ser satisfetes

En el següent enllaç podeu descarregar el Pla d’atenció a la diversitat del Centre.