Infantil

INfants

L’educació infantil ha de contribuir al fet de que les xiquetes i els xiquets desenrotllen les capacitats que els permeten:

 • Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
 • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
 • Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.
 • Desenrotllar les seues capacitats afectives.
 • Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
 • Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
 • Iniciar-se en les habilitats logico-matemàtiques, en la lecto-escriptura i en el moviment, el gest i el ritme.
 • Conèixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dues llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conèixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions.
 • Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes.
 • Conèixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interès i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures pròximes.
 • Valorar les diverses manifestacions artístiques.
 • Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Ambients sensorial

Ambients robòtica

Ambients construcció