Menjador

serveis

Normes generals PER als alumnes en el menjador

Per ser un servei voluntari s’han de complir obligatòriament les normes següents:

 • Per a fer ús del servei l’alumne ha de ser autònom per a dinar.
 • Ningú pot eixir del Centre sense permís dels responsables del servei.
 • Els alumnes comensals podran eixir del recinte escolar en cas de que els pares o representants legals, els arrepleguen personalment i signen l’eixida.
 • S’utilitzarà un llenguatge i modals correctes així com una actitud higiènica a la taula.
 • S’evitaran els jocs violents i perillosos.
 • No es faltarà al respecte ni als companys/es, ni a les/els educadores/rs ni a l’equip pedagògic.
 • Durant el temps anterior i posterior al menjar, cap alumne romandrà a les classes passadissos o serveis de l’interior de l’edifici llevat que l’educador ho crea oportú.
 • Cap comensal accedirà a la cuina ni en el temps lliure ni durant el dinar.
 • S’acudirà puntualment al lloc que corresponga.
 • S’utilitzarà única i exclusivament aquelles zones, patis i instal/lacions que estiguen permeses.
 • S’accedirà al menjador amb la neteja necessària.
 • Romandran a la taula assignada per l’educador, només aquest podrà permetre qualsevol canvi.
 • A la taula no està permès tirar menjar als companys, al terra…