Normes d'organització i funcionament

Nosaltres

La finalitat de les normes d’organització i funcionament (NOF) és aconseguir que el centre siga un espai de llibertat i d’igualtat en el que totes les persones de la comunitat educativa se senten acceptades i lliures d’exclusió en un clima de convivència basat en el respecte.