Projecte lingüistic

projecte de centre

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) té com a objectiu fonamental impulsar i recolzar la posada en marxa en els centres educatius d’un projecte global per a la millora de la competència en comunicació lingüística.

Aquest, és un document que reflexa el tractament de les diferents llengües que conviuen en un centre educatiu, i defensa en la nostra escola la promoció i ús del valencià.

El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i té present tant el marc legal com la de la realitat del nostre centre.

L’objectiu fonamental del Projecte Lingüístic és que tot l’alumnat assolixca una competència sòlida i comunicativa en el seu perfil d’eixida. Això implica la capacitat d’utilitzar correctament el valencià, el castellà i l’anglés com a llengua estrangera. L’anglés pren un paper important vertebrat a través dels grups reduïts de conversa amb auxiliars natives.

Com a objectius generals destaquem:

  • Promoure l’ús social i institucional del valencià entre l’alumnat, en el centre i en les relacions amb l’entorn.
  • Implicar les famílies en el desenvolupament lingüístic i educatiu dels seus fills i filles.
  • Eradicar prejudicis i estereotips i promoure un canvi d’actituds i una motivació activa envers l’ensenyament i l’ús vehicular del valencià.
  • Promoure actituds positives envers l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües.
  • Generar una transferència d’aprenentatges d’una llengua a les altres.
  • Fomentar el respecte per la diversitat lingüística.
  • Promoure actituds i valors positius davant de totes les llengües i les persones.