Projecte de convivència

projecte de centre

El Projecte de Convivència és una part del Projecte Educatiu de Centre, encarregat de recollir les mesures destinades a promoure la convivència, establir mecanismes per a la resolució de conflictes i definir les accions i intervencions educatives en cas d’incompliment de les normes de funcionament del centre, conforme a la normativa vigent.

El món en què vivim, i l’educació com a reflex d’aquest, es troba en un moment de canvi, de

transformació constant, de trencament, que ens produeix una certa inquietud i incertesa. En aquest context, caracteritzat per la complexitat tecnològica, la diversitat cultural i els desequilibris econòmics, cal entendre la convivència com més que una simple forma de relació.

L’escola, com a reflex de la societat, juga un paper clau. Hem de passar a l’acció per a fer front als reptes d’aquest nou món amb tota l’experiència que ja tenim establint con a objectiu principal ensenyar i aprendre a viure i conviure tant dins com fora del centre educatiu.