Projecte educatiu

PROJETE DE CENTRE

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre i esdevé l’eix vertebrador de les accions i relacions de la comunitat educativa. Entenem aquest Projecte com un document viu i obert que vol donar una resposta de qualitat a totes les persones que habiten el centre, des del seu alumnat, les seues famílies i tota la societat. El PEC explicita els principis que fonamenten, donen sentit i orienten les decisions que generen i vertebren els diferents projectes, plans i activitats del centre. Té com a finalitat que el nostre alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats i la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva i consensuada per part de tota la comunitat educativa per fer del nostre alumnat uns ciutadans participatius i crítics. És deure de l’Equip Directiu fer difusió d’aquest projecte entre els membres de la comunitat educativa. L’aplicació i el respecte d’aquest, és una obligació i responsabilitat de la comunitat educativa: mestres, alumnat, famílies, personal no docent i d’administració i serveis; sense perjudici dels drets i deures reconeguts per la normativa en matèria de legislació educativa.