Qué volem aconseguir

Nosaltres

Objectius GENERALS DEL CENTRE

Els fins generals del Centre, segons l’article 2 de la LOE, seran els següents: 

 1. El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.
 2. L’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
 3. L’educació en l’exercici de la ciutadania, la tolerància i la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos.
 4. L’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.
 5. La formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.
 6. La formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya i de la interculturalitat com un element enriquidor de la societat.
 7. L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics, així com el desenvolupament d’hàbits saludables, l’exercici físic i l’esport.

Tots aquestos objectius es troben concretats als diferents documents del Centre: Projecte Curricular del Centre (PCC), Programació General Anual (PGA), Programa anual de menjador (PAM), Programacions d’aula, Projecte de Normalització Lingüística (PNL), Dissenys Particulars dels Programes d’ensenyament bilingüe (PEV i PIP), Reglament de Règim Intern (RRI), Pla de convivència , Pla d’Acció Tutorial (PAT) i Projecte de formació del professorat.

Objectius ESPECÍFICS DEL CENTRE

 1. Construir entre tots/es una cultura de Centre basada en l’aprenentatge de i per a la convivència.
 2. Mantenir un ambient de treball que facilite i afavorisca l’educació dels alumnes en tots els seus àmbits.
 3. Desenvolupar el PCC en tots els seus àmbits : Objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 4. Elaborar la PGA desenvolupant tots els seus apartats i adjuntant el PAM i el Programa d’escola matinera i vespertina.
 5. Elaborar el PAM en tots els seus àmbits: Objectius, activitats, horaris, equips pedagògics, organització i agrupament de l’alumnat, infraestructura i composició de la comissió de menjador.
 6. Realitzar les PROGRAMACIONS D’AULA en tots els seus àmbits : Objectius, competències bàsiques, continguts, activitats, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 7. Complir el PNL fent ús de la llengua oficial de la Comunitat Valenciana en la vida acadèmica, administrativa i social del Centre.
 8. Complir els DISSENYS PARTICULARS DELS PROGRAMES PEV i PIP del nostre Centre que regulen la proporció d’ús de les llengües oficials de la nostra Comunitat que atenen les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat.
 9. Complir el RRI que constitueix la norma bàsica que regeix la vida del Centre.
 10. Desenvolupar el PLA DE CONVIVÈNCIA per intentar buscar de manera col·lectiva accions de millora en la convivència diària que permeten i facen del nostre Centre un espai o lloc de participació i de relació respectuosa amb tots i entre tots.
 11. Desenvolupar el PLA D’ACOLLIDA per alumnes de nova incorporació al Centre, com un Projecte integral, dirigit a la totalitat de l’alumnat, siga o no immigrant, assumit per tota la comunitat educativa, fent que el nostre Projecte Educatiu i els Projectes Curriculars de les etapes que s’imparteixen s’ompliguen d’interculturalitat.
 12. Dur a terme el PAT als diferents àmbits:
  • Alumnes: Facilitar la seua integració, personalitzar els processos d’aprenentatge, efectuar un seguiment avaluador d’aquestos per detectar dificultats i necessitats especials per tal de donar respostes educatives adients …
  • Centre: Coordinar entre el professorat les programacions d’aula, nivell i cicle, assistir activament a les reunions de nivell, cicle, comissió biblioteca, comissió informàtica, comissió revista, comissió Trobades d’escoles en Valencià, comissió festes, Comissió Pedagògica, Claustres i Consells Escolars, coordinar el procés avaluador, possibilitar línies comunes d’acció …
  • Famílies: Establir relacions fluïdes que faciliten la connexió entre el Centre- Família, implicar-les en les activitats d’aprenentatge i orientació dels seus fills, informar-les de tots els assumptes que afecten a l’educació dels seus fills… k) Participar activament en els PROJECTES DE FORMACIÓ al propi Centre, aportant la possibilitat d’actualització i reciclatge del professorat, per millorar la qualitat del nostre ensenyament.

Objectius GENERALS D'ALUMNES

 1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència per aprendre a obrar d’acord amb elles.
 2. Adquirir les capacitats, habilitats i destreses, per a la seua formació integral.
 3. Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi.
 4. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes.
 5. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat.
 6. Conèixer i utilitzar de manera apropiada les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 7. Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 8. Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’activitat física i l’esport com mitjans per a afavorir el desenvolupament personal i social.
 9. Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejuís de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.