Tractament de la diversitat

Nosaltres

TRACTAMENT DE LA diversitat

La diversitat fa referència a la gran heterogeneïtat de l’alumnat que s’escolaritza en el nostre centre, cada alumne/a és únic/a i irrepetible amb necessitats úniques, diversitat d’interessos, habilitats, estils d’aprenentatge, habilitats socioafectives… També el professorat es divers i amb diferents competències tècniques per a ensenyar.

Front a aquesta diversitat la educació és nomes UNA, però capaç d’atendre a la diversitat, mitjançant el disseny de les mesures que garantisquen  la individualització de la resposta educativa, la compensació de desigualtats, garantint  una ESCOLA INCLUSIVA.

Aquesta responsabilitat l’assumeix el conjunt de la comunitat educativa intentant potenciar la comunicació i implicació de les famílies perquè s’establisquen unes relacions de mútua col·laboració.  

Segons el Decret 104/2018, de 27 de juliol  del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià:

“Assumir el principi d’inclusió educativa i l’educació per a totes i per a tots fa necessari tornar a conceptualitzar i redefinir el totes i el tots, exercici que implica posar el focus d’atenció no només sobre l’àmbit de la discapacitat, sinó sobre tot l’alumnat, i en especial sobre les persones i col·lectius que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d’exclusió educativa i social per raó d’origen, ètnia, llengua, situació econòmica i social, orientació sexual, identitat de gènere o característiques sexuals, capacitat i competència, en situació de desvalorizació, desconsideració, discriminació o violència, o totes aquelles persones que per causes emocionals, funcionals, de convivència i participació, en interacció amb el seu context educatiu, poden estar sotmeses a pressions excloents o que troben barreres en l’accés, la presència, la participació i l’aprenentatge en el centres escolar.

Educar en la diversitat és reconèixer que cada alumna i cada alumne té necessitats úniques que poden requerir suports en diferent nivell d’amplitud, intensitat i durada. L’escola inclusiva requereix l’aplicació de múltiples recursos de naturalesa distinta, funcionals, organitzatius, curriculars o personals, per a atendre un ampli ventall de situacions en què l’alumnat requerisca algun tipus de suport, transitòriament o al llarg de tota la seua l’escolaritat. “

Aquest suport, al que fa referència el Decret, té com a finalitat reduir l’exclusió dins i fora del sistema educatiu i intentant sempre garantir la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

La inclusió educativa dels col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social, implica el canvi de paradigma que suposa el pas de la integració a la inclusió.

L’educació ha de ser un instrument de millora de la qualitat de vida de les persones i del benestar social, el repte és crear les condicions de qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, en condicions d’equitat i amb garantia d’igualtat d’oportunitats. En definitiva, es tracta de fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés, la permanència i la promoció de tot l’alumnat; adoptar les actuacions d’intervenció educativa que es consideren necessàries per a donar resposta a les seues necessitats, en col·laboració i coordinació amb tots els recursos socio-comunitaris que calguen.

 Fer efectiu el principi de no discriminació i la plena participació en l’àmbit educatiu requereix que s’eduquen totes les xiquetes i tots els xiquets independentment de la seua condició social i cultural, el seu gènere o els trets personals; ja que l’educació inclusiva és un procés que pretén respondre a la diversitat de necessitats de tot l’alumnat l’objecte de reduir l’exclusió dins i fora del sistema educatiu.

Tota la normativa general d’inclusió, aplicable a la comunitat valenciana, a la pàgina de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

http://www.ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/normativa-general-inclusio

Polsa açí per a vore les images: