Tractament de la lectura i escriptura

Nosaltres

TRACTAMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA

Segons el nostre Pla de foment lector i escriptor

PER QUÈ?

Hem d’aconseguir formar escriptors i escriptores competents per que puguen comunicar-se, per fer-se entendre, per aprendre, per divertir-se,…

PER A QUÈ?

És per això que necessitem fomentar en el nostre alumnat el gust per l’escriptura de manera que a través d’ella:

 • Milloren el nivell d’expressió escrita.
 • S’expressen i es comuniquen per escrit de forma coherent tenint en compte diferents situacions de comunicació.
 • Desenvolupen l’expressivitat dels sentiments i del món interior.
 • Desenvolupen el sentit estètic i la creativitat.
 • Afavoreixen i estimulen la producció de textos escrits.
 • Milloren la coordinació entre els cicles.
 • Impliquen a les famílies en la millora dels hàbits i habilitats escriptores.

METODOLOGIA

 • Partim dels coneixements previs de l’alumne/a.
 • Introduïm les diverses tipologies textuals.
 • Després presentem models dels textos que estem treballant.
 • Els xiquets i xiquetes elaboren el treball individual o col·lectivament:
   • Escriptura espontània.
   • Pràctica guiada.
   • Pràctica independent.
   • Autonomia: aplicació de l’habilitat adquirida. Les sessions de treball de l’ensenyament de l’expressió escrita es farà de forma oral guiades pel mestre/a. El treball s’avaluarà en els diferents suports utilitzats.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
 • Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüen al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 • Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seua presentació formal en funció de la situació comunicativa

ASPECTES QUE INTERVENEN EN L'ESCRIPTURA

 • Procés d’aprenentatge del codi (etapes evolutives a E. Infantil)
 • Habilitats psicomotrius (grafisme, traç i direccionalitat a E. Infantil)
 • Aspectes formals (tipus de lletra, presentació…)
 • Habilitats de composició (contextualització, planificació, redacció, revisió, reelaboració i edició).
 • Gramàtica (fonologia, ortografia, vocabulari, morfosintaxi)
 • Semàntica (significat de les paraules)
 • Text (estructura, propietats…)

FORMATS D'ESCRIPTURA

És igualment imprescindible que escriguen tant en paper com en pantalla, tenint present que ambdós suports tenen unes característiques diferents.

El treball amb el processador de text de l’ordinador permet una planificació i revisió del text més flexible i constant. La presentació del text es treballa a partir d’estils i plantilles (tipus de lletra, format, interlineat, subtítols, etc…) i no cal passar-lo a net, per això es farà a partir d’estratègies de treball diferents que en l’escriptura manual.

Les funcions del processador de text serveixen per organitzar el text, per gestionar-lo, per modificar-lo, corregir les errades i millorar-lo. L’esborrany es converteix en el text definitiu. El correctors canvien el procés de revisió del text. Equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge.

Les presentacions multimèdia permeten donar suport a l’expressió oral i treballar de forma funcional la lectura i l’escriptura des de les diverses àrees.

Cal tenir en compte que a través dels mitjans digitals sorgeixen noves escriptures no-lineals (hipertext), interactives i en format multimèdia, amb signes ideogràfics i amb ajudes per activar els coneixements i per a la generació de textos.

Tot això requereix diferents tipus de processos de comprensió i diferents estratègies per al seu aprenentatge. Produir i publicar textos a Internet, a partir de noves aplicacions interactives en xarxes socials és cada vegada més fàcil i significatiu per a l’alumnat. El professorat del centre aprofitem aquesta situació i l’interès de l’alumnat perquè els nostres alumnes produisquen textos escrits.

Durant l’escriptura i revisió dels escrits caldrà evitar l’ús de vocabulari i d’expressions pròpies d’altres llengües, caldrà buscar les expressions correctes i adequades a l’objectiu del text. Aquest tipus d’errada forma part de l’aprenentatge en situacions de llengües en contacte, com és el nostre cas, i cal ajudar l’alumnat a anar millorant progressivament en aquest aspecte. De la mateixa manera, els alumnes no han de fer servir maneres de dir i expressions pròpies de la llengua oral durant l’escriptura, especialment en textos formals.  Fomentar l’ús de llenguatge no sexista.

Finalment cal esmentar la importància de l’expressió escrita en el procés d’aprenentatge de les diferents àrees, en les reelaboracions de temes: esquemes, resums, elaboració de treballs, etc.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE EN ESCRIURE UN TEXT

PRESENTACIÓ

En paper:

 • Netedat
 • Marges
 • Separació entre línies
 • Lletra llegible

En pantalla:

 • Format: estils, tipologies de lletres…
 • Inserció de taules, imatges…
 • Finalitat: impressió o pantalla.

CONTINGUT

En paper:

 • Revisió ortogràfica i gramatical
 • Diccionaris
 • Tornar a escriure

En pantalla:

 • El text modificat o millorat
 • Corrector ortogràfic i gramatical
 • Diccionaris
 • Reescriure sobre l’original

ENSENYAMENT DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA

EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ESCRITA

D’acord amb el PEPLI aprovat en sessió extraordinària del Consell Escolar del dia 14 de març de 2018, el tractament sistemàtic de la lectoescriptura serà el següent:

L’aprenentatge formal de la lectura i l’escriptura es farà en primer lloc en valencià i quan es dominen els aspectes bàsics s’introduirà el castellà. En fer l’aprenentatge de la lectoescriptura en valencià en Educació Infantil i primer cicle de Primària, aconseguirem que l’alumnat adquirisca una competència lingüística en valencià que facilitarà la transferència d’habilitats lingüístiques per a l’aprenentatge del castellà i altres llengües.

El castellà seguint la metodologia d’Immersió s’ajorna fins a Primària.

L’àrea d’anglès segons les recomanacions dels experts en l’aprenentatge de les llengües, la introduirem a partir de 3 anys a nivell oral i a nivell escrit a partir de 2n de Primària.

L’aprenentatge del codi de desxiframent i transcripció forma part de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. I no tenim per què separa-ho i fer-ho prèviament, com l’aprenentatge de la parla.

El pes del desxiframent i de la transcripció  en l’activitat escolar de lectura i escriptura està en funció de les possibilitats de l’alumne/a i de les seues necessitats. És clar, que en els primers nivells de l’escolaritat, l’aprenentatge de les lletres ocupa un espai important, dins de cadascuna de les activitats de llenguatge.

Però de la mateixa manera que no esperem que el xiquet/a sàpiga llegir bé per llegir-li contes, noms, cançons, anuncis i notícies, tampoc hem d’esperar que sàpiga escriure per a escriure: missatges que vol comunicar, omplir el que ell escriu; o podem escriure, davall de la seua escriptura, el que ell vol comunicar i un altre no entendria. En aquests casos, el xiquet/a ha fet el més important d’una escriptura: construir, composar el text comunicatiu. La transcripció del professor/a o adult ajuda a que el missatge del xiquet/a arribe al seu objectiu. L’alumne/a deu llegir i escriure fins on puga i comptar amb el nostre ajut per avançar.

Ara bé, no tot l ‘alumnat inicia l’escolarització en similars condicions; existeixen diferències de partida pel nivell maduratiu, o bé per les possibilitats que li ofereix el seu ambient familiar. És per això, que una de les funcions primordials de la nostra etapa és la de conèixer i compensar eixes diferències, permetent als/les alumnes l’experimentació, el tempteig, la indagació, el descobriment de l’escriptura i de les seues marques i regles, en un ambient ric en escriptures diverses i amb distints portadors, on el/la docent s’ofereix com un model d’escriptor-lector al que l’alumnat observa com interacciona activament amb el llenguatge escrit. La nostra funció serà crear un clima d’interacció i construcció de coneixements al voltant dels textos, suficientment ric per a compensar les desigualtats.

PROJECTES DE CENTRE RELACIONATS AMB LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

Els problemes més greus en la convivència són producte  d’una mancança d’inclusió real i de  les greus desigualtats que observem al desenvolupar la  tasca docent. Aquestes desigualtats generades a la nostra societat s’evidencien a l’escola i generen conflictes i estereotips, pautes, relacions i conductes que amb el temps i l’edat s’agreujaran. El Pla de foment lector i escriptor, junt als projectes duts a terme constitueixen un instrument fonamental per col·laborar en l’eliminació d’aquestes desigualtats i problemes de convivència. Mitjançant la lectura i la participació de la comunitat educativa en diverses activitats programades a l’aula i a la biblioteca, tractem de millorar la convivència i reduir les desigualtats. En aquest sentit els projectes duts a terme en el centre són els següents:
 • El projecte «Tertúlies literàries», mitjançant el qual intentem treballar la lectura des de la comprensió i la reflexió conjunta sobre els personatges, les seues actuacions…, per a arribar , finalment, a conclusions raonades, posant-se en situacions diferents de les que els alumnes experimenten habitualment.

Les obres elegides són els clàssics universals, que per la seua qualitat, han perdurat al llarg del temps com “Nadal de fantasmes” de Charles Dickens, “Ulisses” basat en “La Odissea” d’Homer, “Les faules d’Isop, “El gegant egoista i altres contes” d’Oscar Wilde”, Viatge al centre de la terra”, “La volta al mon en 80 dies”, “Viatge al centre de la Terra” de Jules Verne,” Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, “El Quijote” de Cervantes…

En els clàssics , trobem reflectits els grans temes que han preocupat la humanitat i que transcendeixen cultures i èpoques. Per tot això, la introducció d’aquestes obres des dels primers nivells de l’ensenyament pot reportar una gran quantitat de beneficis.

És una nova manera d’entendre, treballar i raonar al voltant de la literatura, la lectura es pot anar fent per capítols o per paràgrafs, segons la dinàmica dels grups. Però el més important és iniciar un diàleg posterior

Les tertúlies literàries es desenvolupen en tot el Centre des d’Infantil a Primària i en molts casos és l’alumnat el que porta el treball endavant organitzat amb un moderador i un secretari que alça acta de la sessió. Amb aquestes actuacions, treballem la comprensió oral i escrita, l’expressió oral i escrita, el gust per la lectura…

 • El projecte de “Tipologia textual”, per a ensenyar a escriure produint textos en situacions comunicatives reals, fent que l’alumne descobrisca la utilitat, el poder i el plaer de l’escriptura i la lectura.
 • El projecte «Lectors emprenedors», on l’alumnat realitza una fireta dels llibre, per a potenciar la lectura, utilitzant una moneda de canvi anomenada “cristin” que serveix per a l’intercanvi de llibres